Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ders İçerikleri | İşletme | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İŞLETME

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Ders Kodu ve Adı: EİŞL541 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 8)
Ders İçeriği: Uluslararası İşletmecilik dersinde uluslararası işletmecilik ile ilgili kavramlar ve teorik altyapı, şirketlerin uluslararası pazara giriş hazırlıkları ve yöntemleri, uluslararası işletmeciliği etkileyen faktörler örnek olaylar ve güncel gelişmelerle birlikte anlatılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: EİŞL533 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 8)
Ders İçeriği: Ders temelde, sosyal bilimlerde araştırmanın nasıl yapılacağı ve bilimsel çalışmaların etik unsurlarda gözetilerek nasıl gerçekleştirileceğini içermektedir.
Ders Kodu ve Adı: EİŞL537 İLERİ PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 8)
Ders İçeriği: Bu ders pazarlama sistemi ve çevresel faktörler ile ilişkisi, pazarlama kavramının evrimini, pazarlama kurumları ve süreçlerini, pazarlama stratejisi ve planlamalarını, pazarlama araştırması ve pazarlama bilgi sistemleri, tüketici davranışlarını ve ürün, dağıtım, tutundurma ve fiyatlandırma stratejilerini kapsar.
Ders Kodu ve Adı: EİŞL510 PERFORMANS VE KARİYER YÖNETİMİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 8)
Ders İçeriği: Performans ve kariyer yönetiminin önemi /  amacı ve kullanım alanları / Performans değerlendirme yöntemleri /  Performans değerlendirme uygulamalarında karşılaşılan başlıca sorunlar /  Değerlendiricilerden kaynaklanan başlıca hatalar / Sistemden kaynaklanan sorunlar /  Değerlendirme mülakatlarının etkinliği / Performans değerlendirmede güncel yaklaşımlar /  Yetkinliklere dayalı performans değerlendirme / 360 derece değerlendirme / Kariyer yönetiminin içerdiği başlıca faaliyetler /  Günümüz yönetim uygulamalarından kariyer yönetiminin değişen özellikleri.
Ders Kodu ve Adı: EİŞL504 FİNANSAL YÖNETİM
Kredi / AKTS:  Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 8)
Ders İçeriği: Finansal Yönetim dersi, uzaktan öğretim şeklinde farklı bölümlerden mezun birçok öğrencinin katılımıyla gerçekleştiği için öğrencilere temel finans konularını öğretmeyi ve işletmelerde finansal uygulamaları incelemeyi hedeflemektedir. Temel finansal problemlerinin çözümlenmesine ve yorumlanmasına katkı sağlayarak işletmelerin finansal stratejiler belirlemesine yönelik bir perspektif kazandırmak dersin kazanımları arasında yer almaktadır. Ders kapsamında temel finansal yönetim konularının birbirleri ile ilişkisi inceleceği için temel bilgilerde eksiklik olmaması önem arz etmektedir. Ders süresince Borsa İstanbul’a kote işletmelerin finansal verileri üzerinden örnek uygulamalar yapılacak ve analiz sonuçları detaylı bir biçimde yorumlanacaktır.
Ders Kodu ve Adı: EİŞL506 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 8)
Ders İçeriği: Örgütsel davranış dersinde  organizasyonlarda bireysel ve grup olarak insan davranışları ve örgütsel davranış teorileri ve uygulamaları tanıtılacaktır. Örgütsel davranış  psikoloji, sosyoloji ve sosyal psikoloji gibi farklı disiplinlerden yararlanmaktadır. Bu nedenle derste birey (Algı, tutum, kişilik) ve birey davranışı (motivasyon, kişi örgüt uyumu, stress), grubun davranışı (Grup dinamikleri, liderlik, güç ve politika) ve bireyin grup içindeki davranışı (Birey performansını yükseltecek tedbirler, bireyin üretkenlik dışı davranışları) ile örgüt düzeyinde birey davranışları (iletişim, örgüt kültürü, örgütsel değişim) anlatılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: EİŞL518 ENVANTER BİLANÇO
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 8)
Ders İçeriği: Dönem sonu muhasebe işlemlerinin kapsamı, bilanço hesaplarına ilişkin dönem sonu işlemleri, gelir tablosu hesaplarına ilişkin dönem sonu işlemleri, bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmesi.
Ders Kodu ve Adı: EİŞL517 GİRİŞİMCİLİK VE LİDERLİK
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 8)
Ders İçeriği: Bir girişimcide bulunması gereken özellikler ve girişimcilik tutkusu ve hayalgücü yönetimi anlatılacak.  Bir işyeri kurulurken gerekli olan işlemler ve işyerinin yönetiminde dikkat edilmesi gerekli hususlar üzerinde durulacaktır. Bu derste yeni gelişen iş alanları tanıtılacak ve girişimci adaylarına vizyon kazandırılmaya çalışılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: EİŞL540 İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 8)
Ders İçeriği: Çevredeki belirsizlik ve değişiklik durumu, kurumları sürekli olarak beklenmedik tehlike veya fırsatlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Kurumların varlığını devam ettirebilmeleri, bu tehlikelerden korunmalarına veya fırsatları değerlendirebilmelerine bağlı kalmaktadır. Bu ders kapsamında kurumlarda kriz dönemlerinden önce, esnasında ve sonrasında nasıl davranılması gerektiği ve krizin nasıl fırsata çevrilebileceği öğretilecektir.
Ders Kodu ve Adı: EİŞL524 MALİ TABLOLAR ANALİZİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS; AKTS: 8)
Ders İçeriği: Finansal Tablolar Analizi dersi, Tek Düzen Muhasebe Sistemine ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun bir biçimde hazırlanan finansal tabloları tanımaya, bu standartlara göre düzenlenmiş finansal tablolar arasındaki farklı ayırt edebilmeye, finansal tabloları okumaya ve analiz teknikleri ile finansal tablolardan anlamlı bilgiler çıkararak finansal stratejiler belirlemeye yardımcı olacaktır.   
Ders Kodu ve Adı: EİŞL505 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 8)
Ders İçeriği: Bu derste öncelikle insan kaynakları yönetimi kavramı, tarihçesi, önemi, insan kaynakları fonksiyonları, İKY’nin davranışsal boyutu açıklanarak, İKY’de güncel konular, bu alandaki gelişmeler ve uygulamadan örnekler verilecek, aynı zamanda İKY alanında yazılmış güncel yerli ve yabancı makaleler okunup analiz edilecektir.
Ders Kodu ve Adı: EİŞL515 ÜRÜN VE MARKA YÖNETİMİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 8)
Ders İçeriği: Bu ders, planlı eğitim sürecinde ürün ve markanın öneminin kavranmasını sağlamaya yardımcı olacaktır. Bu derste ürün, ürün yönetim süreci, markalaşma, marka yönetimi ve marka stratejileri süreçlerini anlatılacaktır. Ayrıca geçmişten günümüze marka kavramının yaşadığı dönüşüm sürecide ders kapsamında anlatılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: EİŞL527 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 8)
Ders İçeriği: Kalite Kavramı / Kalitenin Tarihsel Gelişimi / Kaliteye Ulaşmada Gerekli Aşamalar / Toplam Kalite ve TKY Nedir / Tarihsel Gelişimi / Öğeleri / Rekabet Gücünü Arttırmaya Etkisi / Klasik Yönetim Anlayışı (Taylor Modeli) İle Toplam Kalite Yönetiminin Farkları / Toplam Kalite Yönetim (Kalite Yönetim) İlkeleri / Toplam Kalite Yönetiminde: Kalite Kontrol Çemberleri / Kalite Kontrol Diyagramlarının Oluşturulması ve Yorumlanması / Eğitim / Kalite Geliştirme Araç ve Teknikleri / Performans Değerlendirme / Performans Sisteminin Özellikleri / TKY Metotları (Beyin Fırtınası TKY Çemberleri /TKY İstatistikleri) / ISO 9000:2000 Revizyonu / Faydaları ve ISO 9000:1994 Kalite Güvence Sistemi İle Karşılaştırılması ve ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi Serisi Standartları kavramının yaşadığı dönüşüm sürecide ders kapsamında anlatılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: EİŞL531 MUHASEBE DENETİMİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 8)
Ders İçeriği: Denetimin tanımı, türleri, denetimin planlanması ve denetim kanıtları, denetim teknikleri, çeşitli hesap ve işlemlerin denetimi, denetim raporunun hazırlanması.
Ders Kodu ve Adı: EİŞL512 STRATEJİK YÖNETİM
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 8)
Ders İçeriği: Stratejik yönetim anlayışının işletmelerdeki uygulanma biçimleri hakkında bilgi sahibi olmak ve yönetim becerilerine olan yakınlık ve yeteneklerin geliştirilmesine katkı sağlamak dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı:  EİŞL599 PROJE (ZORUNLU)
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS; AKTS: 10).
Ders İçeriği: Bilimsel araştırma yürütme ve raporlama.