Doktora Ders İçerikleri | İşletme | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İŞLETME

Doktora Ders İçerikleri

Ders Kodu ve Adı: İŞL616 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA TASARIMI VE YÖNTEMLERİ (ZORUNLU)
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Ders kapsamında, araştırma problemini belirleme ve araştırmayı tasarlama, bir araştırmanın kavramsal çerçevesini hazırlama, hipotez kurma, evren ve örneklemi belirleme, veri toplama yöntemlerinden araştırma için en uygun olanı seçme ve veri toplama, ölçek geçerleme, ölçek geliştirme ve bunlara ilişkin analizleri yapma, hipotezleri test etme ve sonucu rapor etmeye yönelik bilgiler verilir ve uygulama yaptırılır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL697 SEMİNER (ZORUNLU)
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Doktora öğrencilerinin, tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, topluluk önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmedir.
Ders Kodu ve Adı: İŞL605 STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Bu dersin genel amacı, pazarlama yönetiminin temel kavramlarını tanıtmak, pazarlama yöneticisinin karşılaşabileceği problemleri irdeleyip tartışmak, yönetim bakış açısını geliştirmek, çeşitli pazarlama problemlerine analitik çözüm yaklaşımları getirilmesini sağlamak ve yöneticilerin sorunların çözümüne ilişkin sonuç ve tavsiyeler oluşturma yeteneklerini geliştirmektir.
Ders Kodu ve Adı: İŞL641 ÜRETİM YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Yapay hayat /  Buffon Needie Algoritması /  Petri ağları / Çok ürün çok makine sıralama yöntemleri /  Çok kriterli sıralama yöntemleri / Esnek üretim sistemlerinde yeni gelişmeler /  Memetic / Simvatoloji.
Ders Kodu ve Adı: İŞL651 FİNANSAL YÖNETİM
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Bu dersin genel amacı, temel finansal yönetim konularına analitik açıdan yaklaşmak, konuların birbirleri ile ilişkisini irdelemek ve bu konuları örnek olaylarla derinlemesine incelemek ve yorumlamaktır.
Ders Kodu ve Adı:  İŞL625 ÖRGÜTLERDE DAVRANIŞ TEORİLERİ VE UYGULAMALARI
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Ders kapsamında birey, grup, örgüt ilişkisi; örgüt içerisindeki birey ve grup davranışları; davranışları yönlendiren (liderlik, motivasyon, stres, güç ,çatışma, kültür, gibi) kavramlar; örgütsel davranışta güncel konular incelenmektedir.
Ders Kodu ve Adı: İŞL618 İŞLETMELERDE SOSYAL SERMAYE YÖNETİMİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Bu dersin genel amacı işletme doktora öğrencilerine önce sermaye literatürünü tanıtmak ve ardından işletmelerde sosyal sermayenin önem ve etkilerini görmesini sağlamak özellikle sosyal sermayenin inşası konusunda hem ulusal hem evrensel bakış açısı kazanmasını sağlamaktır. Bunun için öğrencinin sosyal sermaye klasiklerinin görüşlerini analiz edebilme ve sosyal sermaye öğelerinin işletmelere uyarlayabilme yeteneğini elde etmeleri amaçlanmaktadır.  Bütün bunlar işletmelerde biriken sosyal sermayenin düzeyini ölçekle anlam kazanmaktadır. Dersin diğer amaçlarından biri de işletmelerde sosyal sermaye ölçeğini geliştirebilme düzeyine ulaşmaktır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL612 MUHASEBE STANDARTLARI VE UYGULAMASI
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: İşletmelerin uluslararası boyuta taşınmasıyla birlikte ulusal muhasebe standartları yetersiz kalmış ve uluslararası boyutta ortak bir dilin kullanılması gereği ortaya çıkmıştır. Bu derste öğrencilerimizden,  uluslararası muhasebe standartlarının amacı, gelişim süreci ve Türkiye’deki uygulama esaslarını ayrıntılı bir şekilde içselleştirmeleri beklenmektedir.
Ders Kodu ve Adı:  İŞL648 İNOVASYON VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Bu derste öncelikle örgütsel değişim, inovasyon ve iç girişimcilik kavramları açıklanacak, değişimin nedenleri, hedefleri, değişime direnç ve değişim yönetimi  konuları örnek olaylarla analiz edilecektir.
Ders Kodu ve Adı: İŞL613 FİNANS TEORİLERİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Ders, geleneksel finanstan modern finansa doğru tüm finans teorilerini ve bu teorilerin finans hayatında nasıl yorumlanacağına dair bilgileri içermektedir.
Ders Kodu ve Adı: İŞL617 AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİM
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Öncelikle aile işletmeleri bütün boyutlarıyla ele alınacak, aile işletmelerini etkileyen iç ve dış faktörler irdelenecektir. Aile işletmelerinin kurumsallaşması ve sürekliliklerinin sağlanması için ileri sürülen öneriler üzerinde durulmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL611 MUHASEBE TEORİSİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Muhasebe Teorisine giriş, finansal muhasebe ve finansal raporlama konularında kavramsal çerçeve, muhasebe teorisinin yapısı, muhasebe teorisi ile ilgili bazı ileri konular incelenecektir.
Ders Kodu ve Adı: İŞL604 İLERİ FİNANS TEORİSİ VE UYGULAMALARI
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Temel finans kaynakları / yatırım kararı analizi / risk ve getiri / sermaye bütçelemesi ve risk / sermaye piyasası araçlarının / kar marjı politikaları / borç finansmanı / sermaye yapısı / vekâlet teorisi / finansal performans analizi / birleşme ve devralmalar / uluslararası finans / şirketlerin finansal kararlara etkileri
Ders Kodu ve Adı: İŞL602 STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Muhasebe prensip ve kavramlarına giriş, kayıt altına alma işlemi, hesaplarda düzeltme ve finansal tablo hazırlama, muhasebe döngüsünü kapatma, emtia ticareti operasyonunun muhasebeleştirilmesi,  iç hesap kontrol ve kasa. Finans ve maliyet muhasebesinin temel kavramları; muhasebe bilgisini yönetimsel karar verme sürecine katmanın yolları ve araçları
Ders Kodu ve Adı: İŞL615 FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Yatırımcılar tarafından alınan portföy kararları modelleri ve sermaye piyasalarında menkul kıymet fiyatlandırması / belirsizlik ortamında seçim yapma kuramı / menkul değer fiyatlarının stokastik nitelikleri / portföy kuramı / varlık fiyatlandırma modelleri / dönemsel yapı modelleri ve türev menkul değerlerin fiyatlandırması.
Ders Kodu ve Adı: İŞL619 FİNANSAL YÖNETİMDE UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Türkiye’de ve uluslararası sahnede giderek önem kazanan bir araştırma alanı ya da kuramının detaylı incelenmesi / özelleştirme / şirket birleşmeleri ve satın almalar / şirket üzerinde hak kaybı / halka arz / türev ürünleri ve finans piyasalarının gelişimi.
Ders Kodu ve Adı:  İŞL633 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI TEORİSİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Tüketici / pazarlama sorunlarının çözümlenmesi için çok disiplinli alanlar üzerine kuramsal temel bilginin derinlemesine araştırılması /  ayrıntılı tüketici davranışı modellerinin ölçümü ve evrimi üzerine farklı bakış açılarının katkıları ve uyarıları; tüketicinin korunması /  “yeşil” tüketiciler / sağlık / pazarlama işlemlerinin toplumsal etkileri ve etik faktörler de dahil günümüz tüketici problemleri.
Ders Kodu ve Adı: İŞL637 ORGANİZASYON TEORİSİ 
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Bu dersin temel amacı, öğrencilerin organizasyon teorisi ve tasarımı felsefesini ve ilgili temel kavramlarını içselleştirmesi, geleneksel yapıların günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanmasını sağlayacak örgütsel tasarım yaklaşımlarını uygulayabilme becerisi kazanmasıdır. Belirlenen amaçlarına ulaşabilmek için ders aşağıda belirtilen temel kavramları ve konuları kapsamaktadır: Örgütsel etkililik, örgüt tasarımı, yetki ve otorite, kontrol, uzmanlaşma ve koordinasyon, örgüt kültürü, örgütsel değişimi etkileyen faktörler, bilgi birikimi ve örgütsel karar verme, öğrenen organizasyon, çatışma yönetimi.
Ders Kodu ve Adı: İŞL653 GÜNCEL PAZARLAMA SORUNLARI
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Dersin akademik içeriği dönemden döneme değişen güncel pazarlama konularına göre belirlenir.
Ders Kodu ve Adı: İŞL661 İHTİSAS MUHASEBESİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Sigorta /  turizm / bankacılık sektörü gibi sektörlerdeki muhasebe uygulamaları kapsamlı bir Şekilde ele alınmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL639 YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Dersin amacı öğrencilerin modern portföy kuramının esaslarını, varlık seçimi kriterlerini, korelasyon yapılarını, analiz ve tekniklerini kullanarak yatırım süreçlerinin değerlemesini yapabilmelerini sağlamaktır. Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi dersinde; portföy teorisinin esas ve teknikleri ele alınmaktedır. Bu bağlamda portföy yapısı, etkin sınır, korelasyon yapısı, basit tekniklerin uygulanması, optimum portföy yapısı, çeşitlendirme, Finansal Varlıkları Değerleme Modeli, Arbitraj Modeli, yatırım süreçlerinin analiz ve değerlendirmesi konuları ele alınmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL643 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Pazarlama Araştırması; pazarlama araştırması problemlerini ve fırsatlarını tanımlamada kullanılan bilgiyle tüketicileri ve kamuyu pazarlamacıya bağlayan bir fonksiyondur ve pazarlama faaliyetlerini üretir, inceler ve değerlendirir, pazarlama performansını ortaya koyar, bir süreç olarak pazarlamayı anlamanın değerini artırır.   Pazarlama Araştırması dersi; amaçta belirlenen konuları göstermek için gerekli bilgiyi belirler, bilgiyi toplamak için metot tasarlar, veri toplama sürecini uygular ve yönetir, bulgular ve uygulamaları iletir. Şirketin tüm pazarlama sürecindeki araştırmalarla ilgilidir.
Ders Kodu ve Adı:  İŞL647 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Bu dersin temel amacı, öğrencilerin lojistik ve tedarik Zinciri Literatürü hakkındaki bilgilerini tazelemek ve geliştirmektir. Ders kapsamında öğrenciler temel ve teknik bilgiler yanında Tedarik Zincirinin planlanması, kurulması, yönetimi, denetimi, geliştirilmesi ve karşılaşılan problemlere çözüm üretimi konusunda beceri kazanmış olacaklardır. Ders kapsamında lojistik bilimiyle ilgili temel araştırmalara yer verilmektedir. Lojistik temel kavramlar, tanımlarla birlikte, lojistik faaliyetler, Tedarik Zinciri Süreçleri netleştirilmektedir. Süreçlerin kurgulanması, planlanması, kalitatif ve kantitatif karar süreçleri; ekonomik ve finansal analizler, kullanılan istatistik yöntemler, maliyet analizleri verilmektedir. Tedarik zinciri organizasyonu, tedarikçi ilişkileri yönetimi, performans geliştirme, operasyon yönetimi, denetimi konuları üzerinde durulmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL667 MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Muhasebe raporları /  muhasebe raporlarının hazırlanması ve yorumlanmasında kullanılan muhasebe ilkeleri /  Değerleme ve raporlamada son gelişmeler / bilanço ve gelir tablosu ilkeleri ve uluslararası muhasebe standartları /  Yönetim kararlarının alınmasında muhasebe bilgilerinin kullanılması / maliyetleme sistemleri ve yönetime sağladığı bilgiler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi /  fiili ve standart maliyetleme / tam ve değişken maliyetleme / iş sipariş prosedürleri / Maliyetleme sistemleri ile ilgili uygulamalar / Maliyet tahsisi / müşterek ürünlerde maliyetlerin hesaplanması /  Satışların maliyet tablosu / Farklı amaçlarla farklı maliyetlerin sağlanması / finansal performans ölçümleri / Farklı amaçlarla farklı maliyetlerin sağlanması / bölümlere göre raporlamada uluslararası muhasebe standartlarına göre uygulamalar /  İşletmelerde iç kontrol sistemi / İşletmelerde iç kontrol sistemine ilişkin uygulamalar / Yönetim denetimi ve kar planlaması / Muhasebe meslek etiği / Muhasebe denetçileri tarafından mali tabloların incelenmesi / yasal sorumluluk ve denetim raporları
Ders Kodu ve Adı: İŞL673 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin genel yapısı /  Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin tanımı ve unsurları /  Sürekli denetim / Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin türleri /  Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin faydaları / Veri analizi / Bilgisayar destekli denetim tekniklerinde verilerin güvenilirliliği /  Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin dökümatasyonu / Bilgisayar destekli denetimin denetim performansı üzerine etkisi / ACL tanıtım / Bilgisayar destekli denetim örnekleri
Ders Kodu ve Adı: İŞL675  STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Marka yapılandırma ve yönetimi /  Marka satınalma / Marka genişleme stratejileri /  Marka statüsü / Marka yönetiminin tarihsel evrimi /  Marka yönetimi ve stratejik yönetim / Marka yönetiminde pazarlama bilgisi /  Marka denkliği / Marka kimliği ve Marka imajı / Marka çağrışımları ve konumlandırma ilişkisi /  Markaya yönelik bütünleşik iletişim ve planlama konuları işlenecektir.
Ders Kodu ve Adı: İŞL649 PERAKENDECİLİK
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Perakendeciliğin dağıtım kanalındaki rolü /  perakendecilerin diğer dağıtım kanalı üyeleri ile farklılıkları ve benzerlikleri /  satış gelirleri / ürün hatları / sahiplik ve yönetimsel metodlar açısından perakendeciliğin tanımlanması /  perakende yönetimi / perakendecilik trendleri.
Ders Kodu ve Adı: İŞL610 PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMLERİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Bilgi ve pazarlama yönetiminin ilişkisi /  veri yönetimi sistemlerinin ve işletmelerin bilgi ihtiyacının gelişimi /  pazarlama bilgi sistemleri yaklaşımı ve bilgi yönetimi / pazarlama bilgi sistemleri planlaması süreci /  pazarlama araştırmaları ve pazarlama bilgi sistemlerindeki son trendler.
Ders Kodu ve Adı: İŞL653 GÜNCEL PAZARLAMA SORUNLARI
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Dersin akademik içeriği dönemden döneme değişen güncel pazarlama konularına göre belirlenir.
Ders Kodu ve Adı: İŞL661 İHTİSAS MUHASEBESİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Sigorta /  turizm / bankacılık sektörü gibi sektörlerdeki muhasebe uygulamaları kapsamlı bir Şekilde ele alınmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL620 BİLGİ YÖNETİMİ VE ÖĞRENEN ÖRGÜTLER
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Bilgi, Örgütsel Bilgi Yaratma Teorisi / Bilgi Yönetimi Süreçleri / Bilgi Sistemlerinin Sosyal Epistemolojisi / Örtülü ve Açık Bilgi Kavramları ve Önemi / Bilgilerin Kodlanması, Koordinasyonu İşlenmesi Transferi / Bireysel Öğrenmelerden Örgütsel Öğrenmeye Geçiş / Öğrenme Türleri / Öğrenmenin Kurumsallaşması / Örgütsel Öğrenmeyi Zorlaştıran Nedenler ve Örgütsel Öğrenmenin Sınırları
Ders Kodu ve Adı: İŞL626 BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: İletişim Kavramı ve Modeli /  Pazarlama İletişiminin Amaçları ve Stratejileri /  Bütünleşik Pazarlama İletişimi Kavramı / İşletme / Mal ve Hizmet Bilinirliğini Arttırmada Bütünleşik Pazarlama İletişimin Rolü /  Pazarlama İletişiminde Medya Seçimi / Marka İletişimi / Reklam İletişimi / Sponsorluk İletişimi / Müşteri İlişkileri Yönetimi /  İlişki Pazarlaması / Veri Tabanlı Pazarlama / Bütünleşik Pazarlama İletişimi Programının Geliştirilmesi / Pazarlama İletişim Programlarının Denetimi.
Ders Kodu ve Adı: İŞL652 STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Rekabetçi İK stratejileri ve Şirket stratejisi ile ilişkisi /  Stratejik İK planlama ve ilgili uygulamalar / İK‟nin fonksiyonel olarak etkinliği /  İK faaliyetlerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi / İK işlevinin örgütsel performans üzerindeki etkileri
Ders Kodu ve Adı: İŞL647 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
Kredi / AKTS:  Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Tedarik Zinciri ve Yönetimi Nedir? / Stratejik Uyumun başarımında Tedarik Zinciri Stratejisi ve Rekabet Stratejisi / Tedarik Zinciri Kararları ve Kısıtları (Tesisler, Stoklar, Taşıma, Depolama vb.) / Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı / Tedarik Zincirinin Planlaması (Arz, talep, stoklar vb.) / Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri ve E-İş
Ders Kodu ve Adı: İŞL693 İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: İşletme sermayesi ile ilgili kavramsal açıklamalar /  İşletme sermayesinin finansmanı / İşletme sermayesi ihtiyacı ve ihtiyacın hesaplanması /  İşletme sermayesinin analizi / Nakit yönetimi / Alacakların yönetimi / Stokların yönetimi.
Ders Kodu ve Adı: İŞL619 VERGİ MUHASEBESİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Muhasebenin temel kavram /  ilke ve standartlarına göre yapılacak uygulama ile vergi mevzuatının düzenlemeleri arasındaki farklılıklar /  vergi yasalarının muhasebeyi ilgilendiren hükümlerini ile temel vergileme problemleri / tacirler / tutulacak defterler /  istisna ve muaflıklar / vergi tahakkuku / vergi stopajı / verginin ödenmesi / vergi ertelemesi işlemlerinin muhasebeleştirilmesi /  katma değer vergisi uygulamalarının kaydedilmesi konuları dersin kapsamını oluşturur.
Ders Kodu ve Adı:  İŞL631 ULUSLARARASI PAZARLAMA STRATEJİLERİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Ülkelerin nasıl ve neden farklılaştığını açıklamak /  global ticaretin ve finansal piyasaların ekonomisini ve politikasını sunmak /  global işletmelerin yapısı ve stratejisini incelemek. Globalleşme/glokalleşme /  ülke fonksiyonları / küresel para sistemi / global pazarlama stratejileri / global pazarlara giriş stratejisi ve stratejik ortaklıklar; ithalat ve ihracat /  global pazarlama araştırması ve geliştirme / global pazarlarda pazar bölümleme ve hedef pazarın seçimi ve global olarak pazarlama karması yönetimi.
Ders Kodu ve Adı: İŞL609 MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Toplam Kalite Yönetimi /  Tam Zamanlı Üretim / Kanban /  Kaizen / Gemba Kaizen / Jidoka /  Kalite Çemberleri / Kalite Fonksiyon Göçerimi /  Kalite Güvenliği ve ISO 9000 Kalite Standartları /  Hoshin Yönetimi / Shingo Yaklaşımları / Benchmarking /  Değişim Mühendisliği / Şebeke Organizasyonlar / Öğrenen Organizasyonlar /  Outsourcing / İnkübatörler / Küçülme / Dengeli Puan Kartı / Seri Uyarlama /  Temel Yetenek Teorisi / Personel Güçlendirme
Ders Kodu ve Adı:  İŞL635 SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 15)
Ders İçeriği: Pazarlama ve satış /  Satış ve satışçılık mesleği /  Tüketim psikolojisi ve satın alma motifleri /  Satışta iletişimin rolü / Satış süreci / Satış sunumu /  Satışta itirazları karşılama ve satış kapama / Satış yönetimi /  Satış planlama ve bütçeleme / Satış gücünün belirlenmesi ve yetiştirilmesi /  Satış gücünün motivasyonu / Satışta performans ölçümü / Perakende noktasında satış /  Gelecekte satışçılık mesleği.
Ders Kodu ve Adı: İçerik
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: