Doktora | İşletme | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İŞLETME

Doktora

Doktora

İşletme doktora programı, öğrencilerin işletmeciliğin temel alanlarına ilişkin kuramsal ve uygulamaya dönük bilgileri edinebilmelerine ve bağımsız olarak araştırma yürütebilmelerine olanak tanımaktadır. Öğrencileri akademik hayata kazandırmayı amaçlayan program kavramsal, kuramsal ve uygulamaya dönük araştırmaları ön plana çıkararak, öğrencilerinin tartışarak ve uygulayarak öğrenebilecekleri bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme ABD İşletme Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

İşletme doktora eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler üniversitelerde öğretim üyesi olarak istihdam edilebilirler. Bunun yanı sıra, kamu ve özel teşebbüslerde de araştırmacı kadrosunda ve yönetici kademesinde çalışma olanakları bulabilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1 – Temel İşletme bilgilerinin kullanımını sağlar.

2 – Bilimsel araştırma yöntemlerini etkin bir biçimde kullanabilmeyi sağlar.

3 – Analitik düşünme, problemi teşhis etme ve olası çözüm alternatifleri geliştirebilmeyi sağlar.

4 – Güncel bilimsel yayınları takip etme ve değerlendirebilmeyi sağlar.

5 – Dersle ilgili alanın, İşletmeciliğin diğer alanlarıyla ilişkisini kurabilme, küresel ve toplumsal etkilerinin bilincinde olur.

6 – Sürekli öğrenme ve gelişimi teşvik eder.

7 – İşletmecilik araç, yöntem ve yaklaşımlarını saptar ve kullanabilir.

8 – Doktora uzmanlık alanı çerçevesinde dersin yordama ve tartışma becerilerini geliştirmeye katkı sağlar.

9 – Dersin doktora uzmanlık alanındaki terminoloji ve yaklaşımları kazandırmaya katkı sağlar.

10 – Ders konusuna ilişkin veriler hakkında tartışma, yordama ve yorum becerisini geliştirir.

Genel Başvuru Koşulları

1- Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır / Söz konusu eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur).

2- Yüksek lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ALES (EA – son beş yıl içinde)’ten en az 55, Bütünleşik Doktora için lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ise ALES (EA – son üç yıl içinde)’ten en az 80 puan almış olmak.

3-YDS’ den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.

4-Bütünleşik Doktora için Lisans mezunu olarak başvuran adayların mezuniyet genel not ortalamaları 100 üzerinden 80 veya 4 üzerinden 3 olmalıdır.