Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İşletme Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Yayınlar
Makaleler
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
MAKALELER

DOÇ. DR. MAZLUM ÇELİK

Çelik M., Ö. Turunç, N.Bilgin “Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının Psikolojik Sermaye Üzerine Etkisi: Çalışanların İyilik Halinin Düzenleyici Rolü”, Dokuz Eylül Üni. Sos. Bil. Ens. Dergisi, 16 (4), 559-585,  (2015).
Çelik M., Ö. Turunç, N.Bilgin “ Lider-Üye Etkileşimi ve Kariyer Memnuniyetinin Yenilikçi Davranışa Etkisinde Etiğin Düzenleyici Rolüne Yönelik Deneysel Bir Araştırma”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 491-508, (2014).
Çelik M., A. Çıra “Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İş Performansı Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde Aşırı İş Yükünün  Aracılık Rolü”, Ege Akademik Bakış,13(1), 11-202 (2013).
Çelik M.  “Konaklama İşletmelerinde Algılanan Örgütsel Adaletin Yenilikçi Davranışa Etkisinde Kariyer Memnuniyetinin Aracılık Etkisi” İş Güç Dergisi, 14(2), (2012).
Çelik M., Ö. Turunç, “ Lider Desteğinin Çalışanların İş-Aile Yaşam Çatışması ve İş Performansına Etkisi: Savunma Sektöründe Bir Araştırma”, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 19-41 (2010).
Gürbüz S., Ö.Turunç, M.Çelik, “The Impact Of Perceived Organizational Support On Work-Family Conflict: Exploring The Mediating Role Of Role Overload”, Economic and Industrial Democracy , 34(1), 145-160, 2013. oi:10.1177/0143831X12438234
Turunç Ö., M. Çelik, ve İ.S.Mert, “The Impact Of Leadership Styles On Ethical Behaviour ”, Journal of Academic and Business Ethics, Journal of Academic Research in Economics, 5(1), 2013.
Çelik M., Ö. Turunç ve N.Bilgin “The Moderating Role Of The Ethic”, Journal Of Applied Sciences, 12(6), 544-552, ISSN 1812-5654/DOI:10.3923/jas.2012. (2012).
Çelik M., Ö.Turunç, M. Beğenirbaş, “The Role of Trust, Burnout and Interpersonal Deviance For  Achievıng Organızational Performance”, International Journal of Business and Management Studies, Vol.3, No.2, 179-189, ISSN: 1309-8047 (2011).
Çelik M., A.Tabak., Ü Sığrı., M. Uysal ve  Ö. Turunç, “The Relationship Between Burnout and Emotıonal Labour of The Employees in Hospıtal Sector”, International Journal of Business and Management Studies, Vol.2, No.1, 47-54(2010).

 

DOÇ. DR. TUBA BÜYÜKBEŞE

Bakan, İ., Erşahan, B., Büyükbeşe, T. (2011). “A Research Model On The Effects Of Job Satisfaction, Extrinsic Motivation And Knowledge Sharing Intention On Knowledge Sharing”, China USA Business Review, 10(10):1537-1514.
Bakan, İ., Büyükbeşe, T., Erşahan, B. (2011). “An Investigation of Organizational Commitment and Education Level among Employees”, International Journal of Emerging Sciences 1(3): 231-245.
Bakan, İ., Erşahan, B., Büyükbeşe, T., Kefe, İ. (2012). “The Research Preferences and Occupational Commitment of Academic Staff”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 47: 449-454.
Bakan, I., Buyukbese, T., Ersahan, B., (2013). “The Impact Of Total Quality Service (TQS) On Healthcare and Patient Satisfaction: An Emprical Study Of Turkish Private And Public Hospitals”, International Journal of Health Planning and Management (SSCI).
Bakan, İ., Erşahan, B., Büyükbeşe, T. (2013). “HRM Practices in Turkey: Current Issues and Trends”  International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 2(3), 86-106, 2013.
Bakan, İ., Büyükbeşe, T., Erşahan, B. (2013). “Katılımcı Karar Verme İle Çalışanların İşe Yönelik Davranışları Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması” Yakındoğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1).
Bakan, İ., Büyükbeşe, T., Erşahan, B. Kefe, İ. (2013). “The Effect of Organizational Commitment on Women  Employees’ Organizational Citizenship Behavior”, Indian Journal of Applied Research, 3(2), 202-204.
​Bakan, İ., Büyükbeşe, T., Erşahan, B. Kefe, İ. (2013). “Kadın Çalışanların Yöneticilere İlişkin Algıları: Bir Alan Çalışması” Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (3)2, 71-84.
Yeşil, S., Büyükbeşe, T. ve Koska, A., 2013.  “Exploring The Link Between Knowledge Sharing Enablers, Innovation Capability And Innovation Performance”, International Journal of Innovation Management, 17(4).
Bakan, İ., Büyükbeşe, T., 2013. “The Relationship between Employees’ Income Level and Employee Job Satisfaction: An Empirical Study”, International Journal of Business and Social Science 4(7), 18-25.
 Bakan, İ., Büyükbeşe, T., Erşahan, B., Sezer, B. (2014).   “Effects of Job Satisfaction on Job Performance and Occupational Commitment”,  International Journal of Management & Information Technology, 9(1), 1472-1480.
Büyükbeşe T., Taşdemir A. (2014).  Crisis And Crisis Management Practices In Small And Medium Sized Enterprises Based In The City Of Gaziantep.  Global Journal Of Management and Business Research, 14(9).
Bakan İ, Erşahan B, Büyükbeşe T, Doğan İ, Kefe, İ (2015).  Dönüşümcü Ve Etkileşimci Liderlik İle Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki.  Uluslararası İktisadi Ve İdari İncelemeler Dergisi, 7(14), 201-222.
Büyükbeşe T, Çıkmaz, E.  (2015).  “The Effect Of Ethical Climate On Employee Satisfaction In 5-Star Hotel Managements: A Field Study In Gaziantep”Asian Journal of Business and Management 3(5),342-350.
Büyükbeşe, T, Özdemir A. (2016). “Üniversitelerde Bireysel Ve Örgütsel Değerler İle Üniversite Öğrencilerinin Değerlerle Yönetime Yönelik Algıları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (47), 743-754.
Büyükbeşe, T, Yıldız, B. (2016). “Kültürel Zekanın Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi.” Journal of International Social Research, 9(45), 438-448.
 İpekci, S., Büyükbeşe, T. (2016). “Cultural Intelligence And Employee Well-Being At Intercultural Environment; Intergovernmental And Nongovernmental Organizations (NGO & IGO) Context.”  Internatıonal Journal Of Management & Informatıon Technology, 11(3), 2755-2762.
Çayırağası, F., Alsu, E., Tan, Ö, Büyükbeşe, T. (2016). “Choice of Strategy in SME’s”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 6(12), 617-629.
Büyükbeşe, T. & Yıldız, B. (2017). “The Effect of Innovation Capacity On Innovation Performance On Companies”, International Journal of Academic Value Studies , 3 (10), 130-137.
Bakan İ, Erşahan B, Büyükbeşe T, Okumuş, T. (2017). “Teacher’s Perception on the Relationship between Job Satisfaction and the Other Job-Related Outcomes: A Filed Study”, Journal of Social Science Research, 10(4), 2184-2198.
Bakan, İ., Büyükbeşe, T., Erşahan, B., Sözbilir, F. (2017). “Ethical Climate, Job Satisfaction And Mobbing”, Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi (TİDSAD), 4(10), 92-132.
Büyükbeşe, T., Okun, O. & Sayın, B. (2017), “İş Gören Sesliliğinin Demografik Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: Çokuluslu Bir Örneklem Üzerinde Çalışma”, International Journal of Academic Value Studies, 3(9), 309-322.
 
DR. ÖĞR. ÜYESİ YAKUP DURMAZ

Durmaz, Yakup, Bahar (Oruç), Reyhan. (2011). " Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerinde Sosyolojik Faktörlerin Etkisinin İncelenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma” Electronic Journal Of Social Sciences (Esosder), Volume 10, Issue 37 (060-077), Http://Www.Esosder.Org/?Sayfa=Dergilist&Aranan=1         
Durmaz, Yakup, Çelik, Mücahit. (2011). " İçsel Pazarlamada Toplam Kalite Anlayışı Ve Ampirik Bir Çalışma.” Dicle Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi (Journal Of Economics
Durmaz Yakup , İlhan Ahmet. (2015): Growth Strategies İn Busınesses And A Theoretical Approach, International Journal Of Business And Management Vol. 10, No. 4, 2015, 210-214.
Durmaz Yakup And Karaman, Ali. (2015): A Theoretıcal Approach To Process Of Sellıng In The Modern Understandıng, International Journal Of Management & Information Technology,  Vol. 10, No. 7, 
Durmaz Yakup , İnanaç Halil And Akyılmaz Burhan. (2014): Patient Satisfaction İn Family Medicine Practices And The Factors Effecting This Satisfaction: Massive Study Based On Questionnaire İn Gaziantep Province, International Journal Of Management Sciences, Vol. 4, No. 10, 2014, 468-474
Durmaz Yakup . (2014): The Influence Of Cultural Factors On Consumer Buying Behaviour And An Application İn Turkey, Global Journal Of Management And Business Research: E Marketing, Vol. 14,  No. 1, Issn: 0975-5853. P. 36-44. Https://Globaljournals.Org/Gjmbr_Volume14/4-The-Influence-Of-Cultural-Factors-On.Pdf
Durmaz Yakup And Taşdemir Ahmet (2014): A Theoretical Approach To The Influence Of Social Class On Consumer Behavior, American International Journal Of Social Science, Vol. 3,  No. 3, Issn: 2219-6021. P. 187-191.
 

DR. ÖĞR. ÜYESİ YUNUS KILIÇ

Kara, E. ve Kılıç, Y. (2011). Accounting Recording System on Accrual Basis at Local Authorities in Turkey: An Application in Gaziantep Local Municipality, International Journal of Business and Social Science, 2/15, 244-250.
Kılıç, Y., Ata, H. A. ve Seyrek, İ. H. (2015). Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine İlişkin Bir Araştırma, Journal of Accounting & Finance, Nisan/2015, Sayı 66, 129-150.
Reis, Ş. G., Kılıç, Y. ve Buğan, M. F. (2016). Banka Karlılığını Etkileyen Faktörler: Türkiye Örneği, Journal of Accounting & Finance, Ekim/2016, Sayı 72, 21-36.
Kılıç, Y. ve Buğan, M. F. (2016). The Efficient Market Hypothesis: Evidence from Turkey, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 6/10, 262-272.
Kılıç, Y. ve Buğan, M. F. (2016). Are Islamic Equity Markets “Safe Havens”? Testing the Contagion Effect using DCC-GARCH, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance & Management. Sciences, 6/4, 167-176.
Kılıç, Y., Buğan, M. F. ve Özbezek B. D. (2016). Asimetrik Bilgi ve Sinyal Teorisi: Temettü ve Kazanç İlişkisinde Panel Nedensellik Yaklaşımı, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15/4, 1132-1145.
Toraman, C., İğde, M., Buğan, M.F. ve Kılıç, Y. (2016). Volatility Spillover Effect from Conventional Stock Markets to Islamic Stock Markets, International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 5/4, 264-281.
Toraman, C., Seyhan, M., Buğan, M.F. ve Kılıç, Y. (2016). The Relationship between National Football Teams’ Performance and Stock Markets, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 6/12, 588-598.
Toraman, C., Kılıç, Y. ve Buğan, M. F. (2016). Credit Card Literacy Level and Credit Card Usage Behaviors of College Students, Journal of Business Research-Turk, 8/4, 266-276.
 Toraman, C., Kılıç, Y. ve Buğan, M. F. (2017-hakem sürecinde). ABD, AB ve Asya Piyasalarından Borsa İstanbul’a Doğru Getiri ve Volatilite Yayılma Etkisinin İncelenmesi, Business and Economics Research Journal.
 
DR. ARŞ. GÖR. FATMA GÜL BİLGİNER

Yıldırım, İ. ve Bilginer, F. G. (2017). Uluslararası Girişimcilikte Marka Stratejileri Yapılandırma Sürecini Etkileyen Pazar Ve Pazar Yapısına Bağlı Faktörlerin Tespitinin Maxqda İle Nitel Bir Değerlendirmesi. The Journal of Academic Social Science, 5(47),  510-532
Bilginer, F. G. (2017). Küresel Girişimcilik Endeksi Çerçevesinde Türkiye’de Küresel Girişimciliğin Gelişimi: Teorik Bir Bakış Açısı, Uluslararası Ticaret Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 29-46.
Çavuşoğlu, S. ve  Bilginer, F. G. (2018). Tüketici Deneyimlerinin Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisi: Bingöl İli Örneği. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi., 3(1), 72-85
Çelik, M. ve Bilginer, F. G. (2018). Psikolojik Sermayenin İş Tatmini Üzerine Etkisinde Lidere Duyulan Güvenin Aracılık Rolü: Turizm Sektöründe Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(31), 138-160