Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İşletme Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM
Prof. Dr. Cesim DEMİR
Prof. Dr. Mazlum ÇELİK
Prof. Dr. Hilmi Erdoğan YAYLA
Doç. Dr. Tuba BÜYÜKBEŞE
Dr. Öğ. Üyesi Yakup DURMAZ
Dr. Öğ. Üyesi Yunus KILIÇ
Araştırma Görevlisi Mehmet Örfi SÖNMEZ
Araştırma Görevlisi Fatma Gül BİLGİNER
Araştırma Görevlisi Dilek KÜÇÜK
Doç. Dr. Tuba BÜYÜKBEŞE

Akademik Geçmiş
Lisans : Uludağ Üniversitesi - İşletme
Yüksek Lisans : K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi-İşletme
Doktora : K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi-İşletme

Telefonu : 0(342) 211 8080 -(1324)
Odası : FEAS 315
E-Posta : tuba.buyukbese@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Tuba BÜYÜKBEŞE
Araştırma Konuları

Yönetim ve organizasyon, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, stratejik yönetim, liderlik

Akademik Özgeçmiş
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2017 Bakan, İ., Erşahan, B., Büyükbeşe, T. (2011). “A Research Model On The Effects Of Job Satisfaction, Extrinsic Motivation And Knowledge Sharing Intention On Knowledge Sharing”, China USA Business Review, 10(10):1537-1514.
 
Bakan, İ., Büyükbeşe, T., Erşahan, B. (2011). “An Investigation of Organizational Commitment and Education Level among Employees”, International Journal of Emerging Sciences 1(3): 231-245.
 
Bakan, İ., Erşahan, B., Büyükbeşe, T., Kefe, İ. (2012). “The Research Preferences and Occupational Commitment of Academic Staff”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 47: 449-454.
 
Bakan, I., Buyukbese, T., Ersahan, B., (2013). “The Impact Of Total Quality Service (TQS) On Healthcare and Patient Satisfaction: An Emprical Study Of Turkish Private And Public Hospitals”, International Journal of Health Planning and Management (SSCI).
 
Bakan, İ., Erşahan, B., Büyükbeşe, T. (2013). “HRM Practices in Turkey: Current Issues and Trends”  International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 2(3), 86-106, 2013.
 
Bakan, İ., Büyükbeşe, T., Erşahan, B. (2013). “Katılımcı Karar Verme İle Çalışanların İşe Yönelik Davranışları Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması” Yakındoğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1).

Bakan, İ., Büyükbeşe, T., Erşahan, B. Kefe, İ. (2013). “The Effect of Organizational Commitment on Women  Employees’ Organizational Citizenship Behavior”, Indian Journal of Applied Research, 3(2), 202-204.
 
​Bakan, İ., Büyükbeşe, T., Erşahan, B. Kefe, İ. (2013). “Kadın Çalışanların Yöneticilere İlişkin Algıları: Bir Alan Çalışması” Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (3)2, 71-84.
 
Yeşil, S., Büyükbeşe, T. ve Koska, A., 2013.  “Exploring The Link Between Knowledge Sharing Enablers, Innovation Capability And Innovation Performance”, International Journal of Innovation Management, 17(4).
 
Bakan, İ., Büyükbeşe, T., 2013. “The Relationship between Employees’ Income Level and Employee Job Satisfaction: An Empirical Study”, International Journal of Business and Social Science 4(7), 18-25.
 
 Bakan, İ., Büyükbeşe, T., Erşahan, B., Sezer, B. (2014).   “Effects of Job Satisfaction on Job Performance and Occupational Commitment”,  International Journal of Management & Information Technology, 9(1), 1472-1480.
 
Büyükbeşe T., Taşdemir A. (2014).  Crisis And Crisis Management Practices In Small And Medium Sized Enterprises Based In The City Of Gaziantep.  Global Journal Of Management and Business Research, 14(9).
 
Bakan İ, Erşahan B, Büyükbeşe T, Doğan İ, Kefe, İ (2015).  Dönüşümcü Ve Etkileşimci Liderlik İle Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki.  Uluslararası İktisadi Ve İdari İncelemeler Dergisi, 7(14), 201-222.
 
Büyükbeşe T, Çıkmaz, E.  (2015).  “The Effect Of Ethical Climate On Employee Satisfaction In 5-Star Hotel Managements: A Field Study In Gaziantep”Asian Journal of Business and Management 3(5),342-350.
 
Büyükbeşe, T, Özdemir A. (2016). “Üniversitelerde Bireysel Ve Örgütsel Değerler İle Üniversite Öğrencilerinin Değerlerle Yönetime Yönelik Algıları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (47), 743-754.
 
Büyükbeşe, T, Yıldız, B. (2016). “Kültürel Zekanın Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi.” Journal of International Social Research, 9(45), 438-448.
 
 İpekci, S., Büyükbeşe, T. (2016). “Cultural Intelligence And Employee Well-Being At Intercultural Environment; Intergovernmental And Nongovernmental Organizations (NGO & IGO) Context.”  Internatıonal Journal Of Management & Informatıon Technology, 11(3), 2755-2762.
 
Çayırağası, F., Alsu, E., Tan, Ö, Büyükbeşe, T. (2016). “Choice of Strategy in SME’s”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 6(12), 617-629.
 
Büyükbeşe, T. & Yıldız, B. (2017). “The Effect of Innovation Capacity On Innovation Performance On Companies”, International Journal of Academic Value Studies , 3 (10), 130-137.
 
Bakan İ, Erşahan B, Büyükbeşe T, Okumuş, T. (2017). “Teacher’s Perception on the Relationship between Job Satisfaction and the Other Job-Related Outcomes: A Filed Study”, Journal of Social Science Research, 10(4), 2184-2198.
 
Bakan, İ., Büyükbeşe, T., Erşahan, B., Sözbilir, F. (2017). “Ethical Climate, Job Satisfaction And Mobbing”, Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi (TİDSAD), 4(10), 92-132.
 
Büyükbeşe, T., Okun, O. & Sayın, B. (2017), “İş Gören Sesliliğinin Demografik Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: Çokuluslu Bir Örneklem Üzerinde Çalışma”, International Journal of Academic Value Studies, 3(9), 309-322.
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2017
Büyükbeşe, T., Çeliktürk, H. (2017). “Duygusal Zeka Ve İletişim Becerisi Üzerine Bir Çalışma: Muhtarlar Örneği”,  ICOMEP 2017, 20-21 Mayıs, İstanbul.
 
Bakan İ, Erşahan B, Büyükbeşe T, ve Sağer, T. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Dahilinde “Kongre Bilimse Kitabı” Bildiri Kitapçığındaki “Planlanmış Davranış Teorisi Çerçevesinde Firmaların Fuarlara Katılım Kararları”,Antalya-Alanya, Türkiye, Mayıs 2017.
 
Erşahan, B., Bakan, I., Büyükbeşe, T. ve Sağer, T. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Dahilinde “Kongre Bilimse Kitabı” Bildiri Kitapçığındaki “Örgütsel Desteğin İşyeri Maneviyatı Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması”, Antalya-Alanya, Türkiye, Mayıs 2017.
 
Erşahan, B., Bakan, I., Büyükbeşe, T. ve Kalkan, G. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Dahilinde “Kongre Bilimse Kitabı” Bildiri Kitapçığındaki “Çalışanların Tükenmişlik Düzeyleri İle Örgütsel Dayanıklılık Ve Atılganlık Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması”, Antalya-Alanya, Türkiye, Mayıs 2017.
 
Bakan İ, Erşahan B, Büyükbeşe T, ve Kurt, T. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Dahilinde “Kongre Bilimse Kitabı” Bildiri Kitapçığındaki “Örgütsel Şeffaflık Ve Çalışan Memnuniyeti Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması”, Antalya-Alanya, Türkiye, Mayıs 2017.
 
Bakan İ, Alp, A., Erşahan B, Büyükbeşe T.VI. Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Dahilinde “Kongre Bilimsel Kitabı” Bildiri Kitapçığındaki Poster “Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Özdeşleşme, Örgütsel Vatandaşlık ve Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımları Arasındaki Farklılıklar: Bir Alan Araştırması” 757-760 pp., Antalya, Türkiye, Mart 2016.
 
Bakan, I., Büyükbeşe, T. Erşahan, B. ve Sezer, B. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu Kongresi Dahilinde “Kongre Bilimse Kitabı” Bildiri Kitapçığındaki “Göçmenlerin Sosyal Yaşamlarına İlişkin Algıları: Bir Alan Çalışması”, Kilis, Türkiye,  Nisan 2016.
 
Bakan İ, Erşahan B, Büyükbeşe T, ve Sezer, B. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu Kongresi Dahilinde “Kongre Bilimse Kitabı” Bildiri Kitapçığındaki“ Göçmenlerin Almış Oldukları Hizmetlerden Memnuniyet Düzeyleri: Bir Alan Çalışması”, Kilis, Türkiye,  Nisan 2016.
 
Bakan İ, Erşahan B, Büyükbeşe T, Sezer, B. ve Akmeşe, A. ICE 2016 7’th International Congress on Entrepreneurship Bildiri Kitapçığındaki “Genç Girişimci Adaylarının Sosyal Girişimcilik ve Inovatif Girişimcilik Algılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, 79-92 pp, Bishkek, Kyrgyzstan, May 2016.
 
Bakan İ, Erşahan B, Büyükbeşe T, B. Sezer ve A. Akmeşe, ICE 2016 7’th International Congress on Entrepreneurship Bildiri Kitapçığındaki “Girişimcilerin Çevre Duyarlılıklarına Dair Algıları”, 93-105 pp, Bishkek, Kyrgyzstan, May 2016.
 
Bakan İ, Erşahan B, Büyükbeşe T, Sezer, B., Akpınar, S. 2. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi Sosyoloji – Psikoloji – Örgütsel Davranış Özel Sayısı  Bildiri Kitapçığındaki " Hasta - Eczacı İlişkisinde Memnuniyet, Güven ve Sadakat”, ISBN –978-605-9885-06-5,  86-100pp, Hatay, Turkey, May 2016.
 
Büyükbeşe, T., Bakan, I., Erşahan B, Sezer, B. 2. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi Sosyoloji – Psikoloji – Örgütsel Davranış Özel Sayısı  Bildiri Kitapçığındaki “Örgütsel Adalet, İş Tatmini ve Öznel Mutluluk İlişkisi: Bir Alan Çalışması”, ISBN –978-605-9885-06-5,  227-235pp, Hatay, Turkey, May 2016.

Bakan İ, Erşahan B, Büyükbeşe T, Sezer, B. ve Akmeşe, A. Bakan, M. Haklı,S.  International Management Development Association, Regional and International Competitiveness: Defining National and Governmental Drivers of Productivity, Efficiency, Growth and Profitability, Twenty Fourth World Business Congress Bildiri Kitabındaki “Strategic Leadership in Healthcare Sector: An Empirical Study,” 87-94 pp, Cyprus, Turkey, May, 2015.

Bakan, I., Ersahan, B., Buyukbese, T., Chowdhury, D., Kefe, I., “Antecedents And Consequences Of Knowledge Sharıng: An Empırıcal Study”, 13. Annual Conference of the European Academy of Management, 26-27 June 2013, Istanbul, Turkey.
 
 
 
Yeşil, S., Koska, A.  ve Büyükbeşe, T. Knowledge Sharing Process, Innovation Capability and Innovation Performance: An Empirical Study, 2nd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, Istanbul, 2012. 
 
Bakan, İ., Büyükbeşe, T., Kesici B. ve Kefe, İ. Kadın Çalışanların Yöneticilere İlişkin Algıları: Bir Alan Çalışması, 10th International Knowledge, Economy and Management Congress. 8-10 November 2012, Istanbul.
 
Bakan, İ ve Büyükbeşe, T. “The strategies for organizational change: One more look”, II. International Strategic Management Conference, June 8-10, Istanbul. pp.545-552, 2006.

 Yeşil S., Bakan, İ., Taşlıyan M. ve Büyükbeşe, T. “Strategic Power Decentralization Via New Technology Adaptation: Information Technology” International Strategic Manangement Conference, Çanakkale, June, 2005.
 
Bakan, İ., Taşlıyan, M., Büyükbeşe, T., Eraslan İ.H. ve Çoşkun, M. “Organizational Communications: The Role of Information Technology (IT)”, International Association for Management of Technology (IAMOT), Washington, April 3-7, 1-16, USA, 2004.
 
Bakan, İ. ve Büyükbeşe, T. “Etik Davranışların Örgütte Yerleştirilmesi ve Üniversitelerde Bir Alan Çalışması”. 1st International Business and Professional Ethics Congress of Turkey. Eylül 2003, s. 366-374 (ETİK-2003)
 
Bakan, İ. Taşlıyan, M. Büyükbeşe, T. Bilimsel Araştırmalarda Etik Değerler Konusunda Akademisyenlerin Görüşleri: Bir Alan Çalışması. 1st International Business and Professional Ethics Congress of Turkey. 17-19 Eylül 2003, s. 382-391 (ETİK-2003)
 
Bakan, İ. Taşlıyan, M. Büyükbeşe, T. “Yöneticilerden Beklenen Etik Davranışlar: Eğitim Sektöründe Bir Alan Çalışması”. 1st International Business and Professional Ethics Congress of Turkey. 17-19 Eylül 2003, s. 366-374 (ETİK-2003)
 
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
SıraTarihiİçerik
1 2012 Bakan, İ., Buyukbese, T., Ersahan, B. Organizational Commitment: The Effect of Educational Level, Lambert Academic Publishing, 2012.
13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 İŞL104 İşletme Bilimine Giriş II Zorunlu3
2 İŞL103 İşletme Bilimine Giriş I Zorunlu4
3 İŞL217 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli2